ОВИТЕХ ООД
Проектиране, Изграждане и Обслужване на Сградни Инсталации.
Управление и Мениджмънт на Инвестиционни Проекти.
Неделя, 21 Юли 2024
  • Проектиране

    на сградни инсталации

  • Изграждане

  • Мениджмънт

  • Поддръжка

  • Обследване

    Обстоен анализ

A+ R A-

Закона за камарите на архитектите

Основните изисквания при проектирането, изграждането и техническата експлоатация на водоснабдителните и канализационните (ВиК) системи и сградни инсталации са регламентирани в Закона за устройство на територията, Закона за водите, Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за опазване на околната среда и др., както и в съответните им подзаконови нормативни актове.Законът за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и издадените на основание чл. 7 от закона наредби въвеждат европейските директиви от "Нов подход", които определят съществените изисквания към различни видове продукти (строителни продукти, средства за измерване, електрически съоръжения, съдовете под налягане и др.). Една от тези наредби, която има първостепенно значение за строежите, е Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., ДВ, бр. 3 и 9 от 2007 г.).

Контакти

Адрес:
ул.Епископ Протоген №53, ет.3
София 1407
България
 

office@ovitech.bg

Работно време:
Понеделник - Петък
9:00 - 17:30 часа

Офис